kh-12 FIGURE 6 kh-12 FIGURE 7 kh-12 FIGURE 8 kh-12 kh-12-1983-sat-image-of-nikolaev-shipyard kh-12 kh12a kh-12 kh12model020 kh-12 kh12model041